Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Podmínky pro vydávání a užívání Pardubické karty

Hlavním cílem těchto stránek o Pardubické kartě je seznámit vás co nejjednodušším způsobem s tím, jak si kartu pořídit a používat ji.

Podmínky pro vydávání a užívání Pardubické karty

I. Úvodní ustanovení

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty – Pardubické karty (dále jen Podmínky) odpovídají Vzorovým obchodním podmínkám pro vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků, které byly vydány Českou národní bankou dne 28. února 2006 (dále také VZOP) s následujícími odchylkami:

 1.Vydavatel dává uživateli Pardubické karty možnost ověřit minimálně poslední operaci uskutečněnou elektronickým peněžním prostředkem (Pardubickou kartou) a zůstatek peněžní hodnoty uchovávané na tomto prostředku ihned po opětovném přiložení prostředku k terminálu, kde operace proběhla, a dále všechny operace uskutečněné elektronickým peněžním prostředkem za poslední měsíc, a to v Zákaznickém centrum v Pernerově ulici, č.p. 443, Pardubice 530 02.

 2.Vydavatel je oprávněn změnit tyto Podmínky bez předchozího souhlasu uživatele Pardubické karty. O změně Podmínek vydavatel vyrozumí uživatele Pardubické karty v dostatečném předstihu před jejich účinností, a to na vývěsce ve svých distribučních a obchodních místech a na svých internetových stránkách. Pokud uživatel Pardubické karty ve lhůtě 1 měsíce před účinností nových Podmínek nevypoví Smlouvu o vydání elektronického peněžního prostředku, považují se nové Podmínky po nabytí účinnosti jím za schválené a závazné. Úplné znění novelizovaných Podmínek vydavatel zveřejní ve svých distribučních místech a na svých internetových stránkách.

Veškeré vztahy ze smluv o vydání a užívání elektronických peněžních prostředků mezi Vydavatelem a uživateli Pardubické karty se řídí právním řádem České republiky. Nedílnou součástí Smlouvy o vydání elektronického peněžního prostředku jsou Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty – Pardubické karty. Pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Vydavatelem a uživatelem elektronických peněžních prostředků zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.

II. Základní pojmy

1. Pardubická karta

Bezkontaktní čipová Pardubická karta je elektronický peněžní prostředek, jehož prostřednictvím uživatel provádí bezhotovostní úhradu při odbavování v městské hromadné dopravě, úhradu služeb a vstupného u příjemců elektronických peněz. Pardubická karta identifikuje svého uživatele a vydavatele prostřednictvím identifikačních údajů. Tato data mohou být zaznamenána na kartě plochým tiskem nebo pouze elektronicky v paměti karty. Karta vyrobená z plastu má rozměr cca 85x54 mm. Uvnitř karty je zalisován čip a komunikační anténa. Karta je na lícní straně opatřena identifikačním číslem karty, znakem Statutárního města Pardubice, případně fotografií, jménem a příjmením uživatele. Na zadní straně je logo a poučení pro uživatele s uvedením obchodního jména Vydavatele.

2. Vydavatel Pardubické karty

Vydavatelem Pardubické karty je Dopravní podnik města Pardubic a.s. se sídlem Teplého 2141, Pardubice, IČ 63217066 (dále jen Vydavatel). Vydavatel vydává karty fyzickým nebo právnickým osobám.

3. Uživatel Pardubické karty (dále jen Uživatel)

Uživatel karty je osoba, které byla karta vydána k používání na základě Žádosti o vydání elektronického peněžního prostředku a jejíž jméno je uvedeno na kartě nebo v databázi spojené s číslem karty. V případě nepersonalizované karty je uživatel ten, který má kartu ve svém držení s úmyslem ji používat. Uživatel používá kartu při odbavování v hromadné dopravě osob a při úhradách u partnerů vydavatele, kteří jsou příjemci elektronických peněz.

4. Distribuční místa

Distribuční místa provozuje Vydavatel. Jsou to místa, kde si uživatel může podat žádost o vydání Pardubické karty. Na těchto místech je uživateli zároveň karta i vydána. Distribuční místa rovněž mohou sloužit k prodlužování platností karet, doplňování elektronických dat do karet pro jejich použití i jako místa, kde zákazníci žádají o zablokování karet a vyřizují reklamace. Zároveň se zde provádí i fyzická blokace karet. Databáze zákazníků, jimž vydavatel vydá karty je vedena v sídle dodavatele.

5. Obchodní místa

Obchodní místa provozuje Vydavatel i další partneři Vydavatele karet. Jsou to místa, kde může Uživatel použít svoji Pardubickou kartu a využít služeb partnera systému. Obchodní místa zpracovávají seznamy zablokovaných karet a provádějí fyzické zablokování karet.

6. Prodejní doklad (dále také Doklad)

Doklad, na kterém je Uživatel karty informován o provedení operace, stavu zálohy a zůstatku před a po provedení operace. Tento Doklad současně slouží pro kontrolní orgán, je nutno jej uschovat pro případ reklamace platební operace.

7. Účet karty

Pod pojmem “účet karty” se rozumí evidence elektronického peněžního prostředku vedená elektronicky na základě centralizace dat o dobíjení a používání.

8. Blokace Pardubické karty

Blokace představuje zamezení používání Pardubické karty v technických zařízeních. 

9. Stoplist nebo také Seznam blokovaných Pardubických karet

Seznam blokovaných Pardubických karet je soubor karet se zamezením používání, který je distribuován do všech zařízení – vybavení distribučních i obchodních míst za účelem blokace karet při jejich použití v příslušném zařízení. Seznam blokovaných karet je průběžně aktualizován.

III. Vydávání Pardubické karty

 1.Vydavatel vydává Pardubické karty v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vydavatel si vyhrazuje právo vydávat pro Uživatele, který je fyzickou osobou, jen jednu platnou personalizovanou – nepřenosnou kartu.

 2.Vydavatel vydá Pardubickou kartu na základě písemně vyplněného předtištěného formuláře – Žádost/ Smlouva o vydání Pardubické karty (dále také „Formulář“) a po splnění nezbytných podmínek pro její vydání ze strany Žadatele. V žádosti Žadatel vyplní požadované údaje a vyplněný Formulář předá Žadatel Vydavateli v distribučním místě Vydavatele. Takto vyplněný Formulář se považuje za návrh na uzavření Smlouvy o vydání elektronického peněžního prostředku. Žadatel odpovídá za pravdivost uvedených údajů a jejich správnost potvrdí svým podpisem. U osob mladších 15 let ručí za správnost uvedených údajů zákonný zástupce. V distribučních místech Vydavatel umožní Žadateli seznámit se s platným zněním Smluvních podmínek. Vydavatel může odmítnout vydání karty a to i bez udání důvodu.

 3.Smluvní vztah mezi Vydavatelem a Uživatelem vzniká okamžikem vydání elektronických peněz. Tím se smlouva o vydání elektronického peněžního prostředku stává naplněnou a účinnou.

 4.O vydání karty pro děti mladší 15 let žádá jejich zákonný zástupce.

 5.Uživatel tím, že zažádá o vydání Pardubické karty, a na tuto kartu jsou mu následně vydány elektronické peníze, uzavírá s Vydavatelem Smlouvu o vydání elektronického peněžního prostředku. Podpisem Formuláře bere Uživatel karty na vědomí, že všechny platby realizované vydanou kartou budou hrazeny elektronickými penězi.

 6.Podpisem Formuláře dává Uživatel karty svůj souhlas k tomu, aby Vydavatel nebo jím zmocněný subjekt předával svým smluvním partnerům nezbytné informace k používání Pardubické karty a aby, v případě zásadního porušování Podmínek ze strany Uživatele Pardubické karty, informoval ostatní Vydavatele.

 7.Uživatel předkládá spolu s Formulářem občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti spolu s věrohodnou barevnou průkazovou fotografií 3,5x4,5 cm. Fotografie bude Uživateli vrácena při vydání Pardubické karty.

 8.Pardubickou kartu Uživatel přebírá osobně na distribučním místě, kde podal Formulář. Pokud si Uživatel kartu nevyzvedne do 1 roku po podpisu Formuláře a zaplacení poplatku za vydání karty, bude karta znehodnocena.

 9.Pardubické karty jsou majetkem Vydavatele a jsou nepřenosné (s výjimkou typů karet uvedených v tarifních podmínkách Vydavatele jako přenosné). Cena za její aktivaci na dobu jeho platnosti se řídí ceníkem platným v době uzavření této smlouvy.

 10.Platnost karty končí uplynutím dne, který je v elektronické podobě na kartě zaznamenán jako konec platnosti. Po uplynutí tohoto dne je karta prohlášena Vydavatelem za neplatnou, pokud Vydavatel s vědomím Uživatele její platnost neprodlouží.

 11.Vydání Pardubické karty Uživateli je zpoplatněno poplatkem, jehož výši určuje platný ceník. Poplatek hradí Uživatel při podání vyplněného formuláře. Služby a operace poskytované k Pardubickým kartám jsou realizovány za ceny dle ceníku a tarifních podmínek platných v době provedení této služby či operace.

 12.Vydavatel nevydává nevyžádaný elektronický peněžní prostředek, pokud se nejedná o náhradu za elektronický peněžní prostředek, který má Uživatel k dispozici.

 IV. Používání Pardubické karty

 1.Uživatel používá Pardubickou kartu v souladu s Podmínkami, zejména dodržuje všechny sjednané zásady k zajištění bezpečnosti elektronického peněžního prostředku. Uživatel karty při každé operaci přikládá kartu ke čtecímu zařízení na komunikační vzdálenost do 5 cm.

2.Úhrada je prováděna snížením zůstatku peněžní hodnoty uchované na kartě.

3.Maximální limit výše elektronických peněz v paměti Pardubické karty odpovídá nejvyšší možné částce 3500,– Kč.

 5.Vydavatel nezkoumá oprávněnost operací provedených Uživatelem karty.

 6.Pardubická karta může být použita jen v souladu s platnými Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. Vydavatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nebo zrušit právo k dispozici s Pardubickou kartou nebo odmítnout souhlas k některým druhům platebních operací prováděných Pardubickou kartou a kartu zablokovat.

 7.Pardubické karty vydává Vydavatel pouze v distribučních místech k tomu určených a technicky vybavených. Elektronické peníze na tyto prostředky vydává Vydavatel na distribučních i obchodních místech k tomu určených a vybavených výdejním terminálem, po předchozím přijetí peněžních prostředků v odpovídající hodnotě od Uživatele nebo na základě bezhotovostní finanční úhrady odpovídající hodnotě elektronických peněz. Platba elektronickými penězi za služby poskytnuté Vydavatelem (resp. jeho obchodními partnery) se provádí na obchodních místech nebo v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy (MHD), které jsou vybaveny platebními terminály, kde Uživatel nejprve zvolí výši úhrady (nebo druh služby), a to buďto nahlášením předmětu bezhotovostní úhrady obsluze nebo samoobslužně a následným přiložením Pardubické karty provede platbu. O provedení platby mu je vydán Doklad (v papírové případně elektronické podobě), informující kromě jiných údajů o výši úhrady a zůstatku elektronických peněz. V dopravních prostředcích městské hromadné dopravy (MHD) je informace podávána na displeji terminálu, doklad v papírové podobě je vydáván na určeném místě ve vozidle.

 8.Seznam distribučních míst pro výdej elektronických peněžních prostředků (tj. prodej Pardubické karty), jejich doplňování elektronickými penězi (tj. předprodejní místa):

Zákaznické centrum, Pernerova ulice 443, Pardubice 530 02

Infocentrum, nám. Republiky 1, Pardubice 530 02

Hala nádraží ČD, Pernerovo náměstí 217, Pardubice 530 02

 9.K zajištění bezpečnosti a správnosti operací prováděných s Pardubickou kartou musí Uživatel splnit základní podmínku, aby karta byla v poli terminálu pro komunikaci dobu potřebnou pro komunikaci s terminálem, a tedy musí vyčkat potvrzení operace zvukovým a vizuálním signálem nebo vytištění prodejního dokladu či jiného potvrzení v případě, že terminál není vybaven zvukovou signalizací.

 10.Doklad o provedených operacích může Uživatel získat bezprostředně při jejich provedení na terminálu pro použití elektronického peněžního prostředku nebo souhrnně za požadované období v distribučních místech Vydavatele. O každé provedené transakci je Uživatel Pardubické karty informován na prodejním dokladu, pokud je tištěn, nebo na displeji terminálu, mimo to je oprávněn informovat se o nich u Vydavatele.

 11.Uživatel hradí vydání a aktivaci Pardubické karty na dobu její platnosti. Elektronickými penězi pak hradí bezhotovostně cenu za jednotlivé druhy operací v souladu s odpovídajícím způsobem zveřejněným tarifním systémem.

12.Uživatel je v případě, že svou Pardubickou kartu zapůjčí jiné osobě (v případě, že tarifní podmínky některého z partnerů systému umožní používání karet jako karet přenosných) plně odpovědný za všechny transakce, škody a náklady, které vzniknou v důsledku zapůjčení Pardubické karty jiné osobě.

 13.Na Uživatele nejsou kromě držení a skladování elektronického peněžního prostředku (Pardubické karty) i jeho užívání, v souladu s technickými podmínkami uvedenými v platném reklamačním řádu kladeny žádné technické požadavky.

 14.Platnost elektronického peněžního prostředku (Pardubické karty) je omezena na dobu pěti let od jeho vydání Uživateli. Údaj o platnosti bude vyznačen na protokolu o předání a převzetí elektronického peněžního prostředku nebo na každém dokladu – potvrzení o nabití elektronického peněžního prostředku. Jako protokol o předání a převzetí může sloužit rovněž vydavatelem i uživatelem potvrzená část smlouvy o vydání elektronického peněžního prostředku.

 15.Vydavatel bude funkčnost elektronického peněžního prostředku (Pardubické karty) kontrolovat při každé jeho aktivaci (dobíjení) na distribučních a obchodních místech a v případě ztráty jeho funkčnosti ho vyřadí z provozování.

 16. Používání karty je omezeno platností karty. Platnost karty končí uplynutím dne, který je na kartě elektronicky zaznamenán jako konec platnosti. Po uplynutí tohoto dne je karta prohlášena Vydavatelem za neplatnou, pokud Vydavatel s vědomím uživatele její platnost neprodlouží s ohledem na prodloužení užívání.

V. Práva a povinnosti vydavatele

 1.Před uzavřením Žádosti / Smlouvy o vydání elektronického peněžního prostředku je Vydavatel oprávněn ověřit údaje o Uživateli z průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, …) a v případě odmítnutí ověření údajů či jejich poskytnutí Vydavateli nedojde k uzavření této smlouvy.

 2.Vydavatel je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje Uživatele za účelem účetní evidence, účetního zpracování tržeb, zaznamenávání oprávněnosti poskytovaných slev, vlastního výdeje zvýhodněných jízdenek v souladu s tarifním systémem, za účelem statistického vyhodnocování přepravy osob a přepravních vztahů jakož i pro účely průkaznosti oprávněných nároků Uživatele.

 3.Vydavatel se dále zavazuje, že při zpracování osobních údajů se bude řídit zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění a příjme taková organizační, technická a personální opatření, která zajistí jeho plnění.

 4.Vydavatel se dále zavazuje, že osobní údaje z jeho databáze budou zlikvidovány po uplynutí 5 let od poslední operace s tímto elektronickým peněžním prostředkem, v souladu s ustanovením § 20, odst.2), Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 5.Vydavatel je oprávněn v případě porušení podmínek této smlouvy i výše citovaných předpisů elektronicky zablokovat funkci elektronického peněžního prostředku až do doby, kdy Uživatel splní své povinnosti vyplývající z této smlouvy a citovaných předpisů.

 6.Vydavatel je povinen provést zablokování elektronického peněžního prostředku nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení ztráty nebo zcizení Uživatelem.

7.Vydavatel je povinen dát Uživateli na vědomí změny obchodních podmínek jejich zveřejněním ve všech distribučních a obchodních místech Vydavatele.

 8.Vydavatel nese odpovědnost za ztracenou část peněžní hodnoty uchovávané na elektronickém peněžním prostředku (Pardubické kartě) a za chybné provedení operací Uživatele, pokud byly ztráta nebo chybné provedení operace způsobeny selháním prostředku, přístroje, terminálu či jiného zařízení a toto selhání nebylo způsobeno Uživatelem vědomě nebo jeho jednáním v rozporu s obchodními podmínkami.

 9.V případě sporu s Uživatelem prokazuje Vydavatel, že operace, jíž se spor týká, nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou.

 VI. Práva a povinnosti uživatele

 1.Uživatel se zavazuje respektovat při užívání elektronického peněžního prostředku (Pardubické karty) u Vydavatele předpisy uvedené výše v článku IV. těchto Podmínek. Při užívání elektronického peněžního prostředku u smluvních partnerů v systému Pardubické karty bude Uživatel respektovat obchodní a tarifní podmínky příslušného poskytovatele služby – partnera Vydavatele v systému Pardubické karty.

 2.Uživatel se zavazuje v kontaktu s Vydavatelem uvádět na jeho žádost o sobě pravdivé a nezkreslené údaje. V případě jejich změn je povinen informovat Vydavatele bez zbytečného odkladu. Studující uplatňující nárok na slevu předloží potvrzení o studiu před započetím každého školního roku.

 3.V případě ztráty či odcizení elektronického peněžního prostředku nahlásí tyto skutečnosti Uživatel ve vlastním zájmu osobně a bez zbytečného odkladu na určeném místě (případně i telefonicky se sdělením hesla).

 4.V případě, že Uživatel elektronického peněžního prostředku nesouhlasí se změnou obchodních podmínek Vydavatele, má možnost od uzavřené smlouvy odstoupit její písemnou výpovědí, a to ve lhůtě 1 měsíce před účinností nových obchodních podmínek. Platnost smlouvy pak zaniká s účinností nových podmínek.

 5.U nezletilých Držitelů podepisuje smlouvu zákonný zástupce, který předloží Vydavateli věrohodný doklad, z něhož lze ověřit identifikační údaje o nezletilém Uživateli.

 VII. Podmínky pro zpětnou výměnu elektronických peněz

 1.Vydavatel je povinen provést v době platnosti elektronického peněžního prostředku (Pardubické karty personalizované) zpětnou výměnu elektronických peněz v nominální hodnotě za mince a bankovky nebo bezhotovostním převodem na účet. U karet nepersonalizovaných pouze v případě hodnověrného užívání platebního prostředku (Pardubické karty).

 2.Minimální hodnota pro zpětnou výměnu není stanovena. Výše nutných nákladů na zpětnou výměnu, již je oprávněn Vydavatel účtovat Uživateli, je uveden v tarifu MHD.

 3.Zpětná výměna elektronických peněz se provádí osobně do vlastních rukou nebo na účet Uživatele karty nebo jeho zákonného zástupce v případě, že se jedná o Uživatele mladšího 15 let, který musí hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost.

 4.Vydavatel provádí zpětnou výměnu elektronických peněz z Pardubické karty, a to pouze v Zákaznickém centru, ulice Pernerova č.p. 443 Pardubice, PSČ 530 02.

 VIII. Záruky a reklamace

 1.Na elektronický peněžní prostředek (Pardubickou kartu) je poskytována 24 měsíční záruka na jeho funkčnost, a to za předpokladu jeho správného a šetrného užívání k účelům, pro který je určen.

 2.Záruka se nevztahuje na mechanické, tepelné, magnetické, popř. i jiné poškození elektronického peněžního prostředku (Pardubické karty) způsobené jeho nesprávným užíváním nebo vnějšími vlivy.

 3.Uživatel je oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas s transakcí provedenou u Vydavatele, tedy reklamovat operaci v některém z distribučních míst Vydavatele. Předloží přitom všechny dostupné doklady ke svému tvrzení. Současně s tím vyplní Protokol o reklamaci, ke kterému přiloží kopie své evidence (prodejního dokladu apod.). Převzetí Protokolu o reklamaci potvrdí pracovník distribučního místa. Podnět k reklamaci je také možné zaslat prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách Vydavatele www.dpmp.cz  s tím, že tyto elektronické reklamace jsou patřičně evidovány a archivovány.

 4.Uživatel je oprávněn reklamovat operaci nejpozději do 30 dnů od data provedení operace.

 5.Vydavatel posoudí reklamovanou operaci nejpozději do 30 dnů od data reklamace a v případě, že bude reklamace uznána, nahradí Vydavatel Uživateli vzniklé škody.

 6.Jestliže byla chybná transakce v souladu s těmito Podmínkami reklamována neúspěšně a Uživatel karty je s takovým řešením nespokojen, má právo se obrátit na finančního arbitra, který rozhoduje spory mezi Vydavateli a Uživateli při vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na adresu Washingtonova 25, Praha 1, 110 00.

 IX. Ztráta/krádež nebo znehodnocení Pardubické karty

 1.V případě, že dojde ke ztrátě nebo krádeži Pardubické karty nebo hrozí z jakéhokoliv důvodu její zneužití, je Uživatel karty povinen ve vlastním zájmu o tom neprodleně informovat Vydavatele buď v některém z jeho distribučních míst, a to formou písemného oznámení v podobě Žádosti o zablokování / reklamaci čipové Pardubické karty, případně i telefonicky se sdělením hesla.

 2.Písemné oznámení ztráty/krádeže musí obsahovat čitelný podpis Uživatele Pardubické karty, který odpovídá podpisu na Žádosti.

 3.Nemůže-li hlášení podat Uživatel karty osobně, může oznámení podat i jiná osoba (např. manžel, spolupracovník apod.). Vydavatel v tomto případě může požadovat po této osobě předložení notářsky ověřené plné moci.

 4.Vydavatel po ohlášení ztráty/krádeže nebo podezření ze zneužití Pardubické karty učiní veškerá přiměřená opatření k zastavení dalšího užívání karty a to i v případě, že se Uživatel karty dopustil hrubé nedbalosti nebo podvodného jednání.

 5.Při oznámení ztráty nebo krádeže Pardubické karty je třeba sdělit údaje, podle kterých je možné danou kartu identifikovat (číslo karty nebo jméno Uživatele). Dále je třeba sdělit všechny okolnosti, které jsou Uživateli karty (ve výjimečných případech jiné osobě) známy o ztrátě/krádeži nebo podezření ze zneužití karty.

 6.Odpovědnost Vydavatele zablokovat Pardubickou kartu u sebe i u ostatních partnerů v systému Pardubické karty začíná vůči Uživateli po pěti pracovních dnech následujících po dni, kdy byla ztráta/krádež karty předepsaným, výše uvedeným způsobem oznámena, s výjimkou případů, kdy Uživatel karty jednal podvodně.

 7.Uživatel nese odpovědnost za finanční ztrátu utrpěnou v důsledku ztráty/krádeže Pardubické karty až do uplynutí výše uvedené lhůty ode dne ohlášení. V případě, že se Uživatel dopustil hrubé nedbalosti, porušil povinnosti stanovené v těchto Podmínkách.

 8.Při jakémkoliv poškození či vadě Pardubické karty, jež způsobí, že kartu není možno dále používat (např. elektronická závada či mechanické poškození apod.), odevzdá Uživatel poškozenou kartu na některém z distribučních míst Vydavatele, který provede její znehodnocení. Náklady spojené s vydáním nové karty i s převodem zůstatku na novou kartu budou Vydavatelem zúčtovány na vrub Uživatele v případě, že se bude jednat o poškození z viny Uživatele nebo nefunkčnosti Pardubické karty po záruční době. Nefunkčnost karty je přitom posuzována v souladu s ustanoveními platného reklamačního řádu Vydavatele.

X. Zánik smlouvy

 1.Smlouva zaniká dohodou smluvních stran (dnem uvedeným v dohodě), výpovědí ze strany Uživatele nebo Vydavatele, zrušením smlouvy, zánikem organizace, Uživatele karty nebo znehodnocením karty Vydavatelem.

 2.Vydavatel je oprávněn vypovědět smlouvu o užívání karty, a to i bez předchozího uvědomění Uživatele karty.

 3.Výpověď smlouvy musí být provedena písemně. Účinnost výpovědi nastává dnem jejího doručení druhé straně. Pokud je Vydavateli vrácena zásilka jako nedoručitelná, nastávají účinky doručení dnem jejího vrácení Vydavateli.

 4.Uživatel je povinen do 15 dnů od doručení výpovědi vrátit kartu Vydavateli. V této době je karta blokována, aby nedošlo k jejímu případnému zneužití. Vydavatel po tuto dobu až do vrácení karty neodpovídá za škody, které vzniknou Uživateli karty v souvislosti s kartou.

 5.V případě hrubého porušování Smluvních podmínek pro vydávání a používání Pardubické karty ze strany Uživatele karty je Vydavatel oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy, a to i bez předchozího uvědomění Uživatele karty.

 6.V odůvodněných případech, zejména hrozí-li bezprostřední nebezpečí škody, je Vydavatel oprávněn kartu okamžitě zablokovat a vypovědět Smlouvu o užívání karty.

 XI. Účinnost

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 15. Června 2012.

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Pardubická karta Podmínky pro vydávání a užívání Pardubické karty

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2