Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Veškeré vztahy plynoucí z uzavřené smlouvy o vystavení a užívání Pardubické karty (dále též jen „smlouva“) se řídí právním řádem České republiky. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto „obchodní podmínky pro vystavování a užívání Pardubické karty“ (dále jen „obchodní podmínky“). Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi vydavatelem a uživatelem Pardubické karty zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

II. Základní pojmy

1.Pardubická karta (PaK)

Pardubická karta (dále též je PaK) je vystavována jako bezkontaktní čipová karta. Jedná se o elektronický prostředek, jehož prostřednictvím uživatel provádí bezhotovostní úhradu při odbavování (zakoupení jednotlivého elektronického jízdného) v městské hromadné dopravě v Pardubicích a v Hradci Králové, nebo prokazuje držení platné dlouhodobé časové jízdenky s platností pouze pro MHD v Pardubicích, a to v souladu se smluvními přepravními podmínkami dopravce. Vydavatel vystavuje PaK buď jako kartu personalizovanou nebo jako kartu nepersonalizovanou. Personalizovaná karta je na lícní straně opatřena identifikačním číslem karty, jménem uživatele a fotografickou podobiznou uživatele. Nepersonalizovaná karta je na lícní straně opatřena pouze identifikačním číslem karty.

2.Smlouva

Smlouvou se v těchto obchodních podmínkách rozumí smlouva o vystavení a užívání Pardubické karty uzavíraná mezi vydavatelem a uživatelem PaK. Smlouva se uzavírá v případě personalizované karty písemně, v případě nepersonalizované karty se uzavírá vydáním nepersonalizované karty uživateli oproti úhradě poplatku za vystavení. 

3.Vydavatel 

Vydavatelem Pardubické karty je Dopravní podnik města Pardubic a.s. se sídlem Teplého 2141, Pardubice, IČO 63217066 (dále jen vydavatel). Vydavatel vystavuje karty fyzickým nebo právnickým osobám pouze na základě uzavřené smlouvy.

4.Uživatel

Uživatel Pardubické karty je v případě personalizované karty osoba, na jejíž jméno je na základě uzavřené smlouvy s vydavatelem karta vystavena. V případě nepersonalizované karty je uživatel kdokoliv, kdo má kartu oprávněně ve svém držení s úmyslem ji užívat, tedy buď prvotní uživatel, jemuž byla karta předána vydavatelem, nebo druhotný uživatel, kterému byla karta předána jiným uživatelem. Má se za to, že druhotnému uživateli byla s předáním Pardubické karty též postoupena smlouva.  

5.Distribuční místa

Distribuční místa provozuje vydavatel. Jsou to místa, kde si uživatel může podat žádost o vystavení PaK. Na těchto místech je uživateli zároveň karta i vydána. Distribuční místa rovněž mohou sloužit k prodlužování platností karet, zápisu elektronických dat do paměťových sektorů čipu karty pro jejich použití. Distribuční místa jsou dále místa, kde zákazníci žádají o zablokování karet a vyřizují reklamace. Zároveň se zde provádí i fyzická blokace karet převody zůstatků z nefunkční na novou funkční kartu, nebo její vydání uživateli v případě její ztráty a nalezení.

6.Obchodní místa

Obchodní místo na základě povření vydavatele zajišťuje prodej dlouhodobých časových jízdenek na PaK a provedení vkladu na účet PaK pro úhrady jednotlivého jízdného z elektronické peněženky.

7.Pověřená škola

Pověřená škola na základě pověření vydavatele přebírá vyplněné žádosti podávané svými žáky a zajišťuje též distribuci PaK vystavených na základě žádostí převzatých od svých žáků. 

8.Prodejní doklad

Prodejní doklad (dále jen doklad) je doklad, na kterém je uživatel informován o provedení úhrady s údaji spojenými podle právních předpisů, jakými kupříkladu jsou údaje o sazbě DPH a údaje pro EET, dále pak je prostřednictvím dokladu uživatel informován o stavu zálohy a zůstatku před a po provedení operace. Tento doklad současně slouží pro případ reklamace, a proto je třeba jej uschovat. 

9.Účet PaK

Pod pojmem “účet PaK” se rozumí evidence zůstatků kreditu v elektronické peněžence Pardubické karty, vedená na základě centralizace dat o dobíjení a úhradě elektronického jednotlivého jízdného prostřednictvím PaK. 

10.Blokace 

Blokace představuje zamezení používání Pardubické karty ve všech odbavovacích zařízeních ve vozidlech, v e-shopu a ve vybraných jízdenkových automatech. Blokace PaK je trvalá, a proto není odvolatelná.

III. Podmínky upravující vystavování personalizované Pardubické karty

 1. Vydavatel si vyhrazuje právo vydávat pro uživatele pouze jednu platnou personalizovanou PaK.
 2. Vydavatel vydává personalizovanou PaK pouze na základě smlouvy uzavřené písemně mezi vydavatelem a žadatelem. Uzavření smlouvy se děje podáním žádosti o vystavení Pardubické karty (dále jen „žádost“) ze strany cestujícího, jakožto návrhu smlouvy, a akceptací žádosti vydavatelem. Akceptace návrhu smlouvy se děje převzetím vyplněné žádosti vydavatelem.
 3. Vydavatel akceptuje žádost pouze v případě splnění podmínek pro vystavení Pardubické karty. Splněním podmínek se rozumí pravdivé vyplnění povinných údajů do formuláře „žádost o vystavení Pardubické karty“ s jeho následným předáním vydavateli v jeho distribučním místě. 
 4. Žadatel odpovídá za pravdivost uvedených údajů a jejich správnost potvrdí svým podpisem. Před akceptací žádosti je vydavatel oprávněn ověřit údaje o žadateli z průkazu totožnosti, v případě žadatelů mladších 15 let pak též s jiného úředního dokladu, z něhož lze ověřit identifikační údaje žadatele (např. rodného listu). V případě, že žadatel neumožní ověření svých identifikačních údajů vydavatelem, nebude vydavatel návrh smlouvy v podobě žádosti akceptovat a smlouva tak nebude uzavřena.
 5. V případě žadatelů mladších 15 let jedná jménem žadatele při podání žádosti jejich zákonný zástupce, který je povinen prokázat svoji totožnost a odpovídá za správnost údajů uvedených v žádosti.
 6. Žadatel (budoucí uživatel) předkládá spolu s vyplněným formulářem žádosti věrohodnou průkazovou fotografickou podobiznou o rozměru 3,5x4,5 cm. Fotografie bude žadateli vrácena při vydání PaK.
 7. Pardubickou kartu žadatel přebírá osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce v distribučním místě, které si zvolí při podání žádosti. 
 8. V případě Pardubické karty vydané na základě žádosti podané na pověřené škole si Pardubickou kartu žadatel přebírá přímo na pověřené škole, nedohodnou-li se žadatel, vydavatel a pověřená škola v konkrétním případě na vyzvednutí PaK přímo v distribučním místě.
 9. Pokud si žadatel kartu nevyzvedne do 1 roku po podání žádosti (po nabytí účinnosti smlouvy), závazek založený smlouvou zaniká a vyhotovená PaK bude Zničena (znehodnocena).
 10. Cenová ujednání smlouvy se řídí sazebníkem poplatků, který je součástí „tarifu MHD v Pardubicích“, platným v době nabytí účinnosti smlouvy. Předmětem cenového ujednání jsou jednotlivé položky uvedené v sazebníku poplatků.
 11. Cena hrazená žadatelem je splatná při podání žádosti, nebo při realizaci poskytovaných služeb, které jsou předmětem smlouvy.

IV. Podmínky upravující používání Pardubické karty

 1. Uživatel je povinen používat Pardubickou kartu v souladu s těmito obchodními podmínkami, zejména pak dodržovat všechny níže uvedené sjednané zásady k zajištění bezpečnosti používání bezkontaktní čipové karty. 
 2. Uživatel při každé operaci související s odbavením ve vozidle MHD prostřednictvím Pardubické karty přikládá Pardubickou kartu ke čtecí zóně odbavovacího terminálu na komunikační vzdálenost maximálně do 5 cm. Pro zajištění správné a funkční komunikace mezi PaK a čtecím zařízením odbavovacího terminálu je uživatel po přiložení karty povinen vyčkat na potvrzení provedené a ukončené transakce zvukovým a vizuálním signálem nebo vytištěním prodejního dokladu. O každé provedené transakci je uživatel Pardubické karty informován na prodejním dokladu, pokud je tištěn, nebo na displeji terminálu, mimo to je oprávněn informovat se o nich u vydavatele. Doklad o provedených transakcích může uživatel získat bezprostředně po jejich provedení pomoci tlačítka „tisk“ na odbavovacím terminálu ve vozidle, nebo souhrnně za požadované období na základě písemné žádosti podané v distribučních místech.
 3. Při úhradě jednotlivého elektronického jízdného je uživatel povinen zkontrolovat akceptaci PaK odbavovacím terminálem zkontrolováním zakoupeného jízdného, nebo zkontrolováním poslední transakce zapsané na PaK. Kontrola poslední transakce je uživateli umožněna prostřednictvím volby „Info“ na odbavovacích terminálech ve vozidlech MHD. Zakoupené elektronické jízdné adekvátně snižuje zůstatek elektronické hotovosti uložené v paměti PaK. 
 4. Maximální limit výše kreditu v elektronické peněžence Pardubické karty činí 3.000,– Kč.
 5. Kredit do elektronické peněženky PaK vkládá pouze vydavatel, a to prostřednictvím distribučních míst, obchodních míst, vybraných jízdenkových automatů a e-shopu. Na PaK je proveden vklad kreditu odpovídajícího výši peněžních prostředků přijatých vydavatelem od uživatele v hotovosti nebo bezhotovostně bankovním převodem. O provedení vkladu kreditu na PaK je vydán uživateli doklad s vyznačenými údaji o původním zůstatku kreditu v elektronické peněžence PaK, výši samotného vkladu a hodnotě nového zůstatku kreditu elektronické peněženky PaK. 
 6. Vydavatel je oprávněn funkčnost PaK kontrolovat při každé transakci prováděné v distribučním místě.  Ztráta funkčnosti PaK, nevztahuje-li se na ni záruka na funkčnost PaK, je důvodem k zániku závazku ze smlouvy pro nemožnost plnění bez dalšího. Na základě zániku závazku je vydavatel oprávněn kartu zablokovat, a to způsobem, který zohledňuje plnění práv uživatele v rámci ochrany osobních údajů. 
 7. Vydavatel nezkoumá oprávněnost operací provedených uživatelem. Vydavatel si však vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nebo zrušit právo k dispozici s PaK a kartu zablokovat.
 8. Seznam distribučních a obchodních míst, a vybraných jízdenkových automatů je uveden v příloze č. 1 těchto obchodních podmínek. 
 9. Karta nesmí být dlouhodobě vystavena vlivům extrémních teplot (pod -10°C a nad 40°C), působení střídavého elektrického nebo magnetického pole a statického elektrického nebo magnetického pole mimo běžný rozsah. Karta nesmí být rovněž jakýmkoliv způsobem ohýbána, lámána, rozměrově upravována či jinak povrchově a mechanicky poškozována. Za platnou kartu používanou v odbavovacím systému je považována nepoškozená karta a to bez jakýchkoliv neautorizovaných zásahů do její funkčnosti. Je doporučeno nosit kartu ve vhodném pouzdře. Použití karty je možné i bez jejího vyjmutí z pouzdra.
 10. Platnost PaK je omezena na dobu pěti let ode dne jejího vydání uživateli. Údaj o platnosti PaK je uživatelem zjistitelný prostřednictvím informačních terminálů umístěných na každém distribučním nebo obchodním místě nebo ve vozidlech MHD. Dále údaj o platnosti PaK lze zjistit prostřednictvím e-shopu a je uveden na dokladu o vkladu peněžních prostředků a následném zápisu kreditu na PaK, resp. na dokladu o zakoupení časové jízdenky.
 11. Platnost PaK končí uplynutím dne, který je na kartě elektronicky zaznamenán jako konec platnosti. Od prvního dne systémové neplatnosti PaK bude po dobu následujících 12 měsíců vydavatel umožňovat uživateli prodloužení platnosti karty s adekvátním prodloužením smlouvy. Vydavatel si vyhrazuje právo na stanovení konkrétní doby prodloužení pro konkrétní kartu, a to především s ohledem na její vizuální stav, její funkčnost pro plnění smluvních přepravních podmínek a tarifu MHD v Pardubicích, jakož i s ohledem na aktuálnost podobizny uživatele. Vydavatel stanovuje maximální dobu pro její prodloužení na pět let. Po této době již nelze PaK opětovně prodloužit.

V. Práva a povinnosti vydavatele

 1. Vydavatel je oprávněn v případě porušení těchto obchodních podmínek uživatelem provést trvalé zablokování funkce PaK pro její použití bez opětovné možnosti odblokování karty.
 2. Vydavatel je povinen, dle rozsahu sjednané smlouvy, provést zablokování PaK na žádost uživatele, a to nejpozději do následujícího pracovního dne po obdržení žádosti o provedení zablokování PaK.   
 3. Vydavatel je povinen, dle rozsahu sjednané smlouvy, při nálezu ztracené PaK informovat uživatele do 5 pracovních dnů.
 4. Vydavatel nese odpovědnost za ztracenou část peněžní hodnoty uloženou v paměti PaK a za chybné provedení transakcí uživatele PaK, pokud byly ztráta nebo chybně provedené transakce způsobeny technickým a funkčním selháním odbavovacího terminálu, jízdenkového automatu, e-shopu či revizorské čtečky a toto selhání nebylo zaviněno uživatelem.
 5. Vydavatel PaK je povinen v ostatním dodržovat ustanovení právních předpisů, zejména pak zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.   

VI. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel je povinen při komunikaci s vydavatelem uvádět pravdivé a nezkreslené osobní údaje. V případě jejich změn je povinen o nich bez zbytečného odkladu informovat vydavatele. 
 2. Uživatel je ve vlastním zájmu povinen v případě ztráty či odcizení PaK nahlásit tuto skutečnost vydavateli. Nahlášení je uživatel povinen provést způsobem komunikace sjednané ve smlouvě. 
 3. Právo používat PaK vzniká převzetím PaK. Uživatel je povinen při převzetí provést kontrolu vytištěných údajů na PaK. Uživatel se převzetím PaK současně zavazuje používat kartu v souladu s těmito podmínkami a k účelům k nimž je určena a současně je povinen bránit jejímu zneužití nebo ztrátě.

VII. Zpětné vyplacení kreditu elektronické peněženky v penězích

 1. Vydavatel je povinen kdykoliv po dobu trvání závazku ze smlouvy, jakož i v souvislosti se zánikem závazku z této smlouvy v důsledku blokace karty, vyplatit uživateli k jeho žádosti kredit elektronické peněženky v nominální hodnotě v penězích. V případě karty, jež byla v souladu s těmito obchodními podmínkami zablokována, je možné provést převod nebo vyplacení kreditu nejpozději do jednoho roku od blokace. Kredit nepřevedený nebo nevyplacený do zániku závazku se smlouvy nebo do uplynutí doby jednoho roku od blokace karty propadá ve prospěch vydavatele.
 2. Minimální hodnota pro vyplacení kreditu není vydavatelem stanovena. Vydavatel je oprávněn účtovat v souvislosti s vyplacením kreditu elektronické peněženky manipulační poplatek, který je uveden v sazebníku poplatků, jenž je součástí „Tarifu pro MHD v Pardubicích“. 
 3. Vyplacení kreditu z elektronické peněženky se provádí dle volby uživatele buď v hotovosti, nebo převodem na  účet PaK uživatele. 
 4. Uživatel je při vyplácení kreditu povinen prokázat svoji totožnost. V případě uživatele mladšího 15 let jedná při vyplácení kreditu jménem uživatele jeho zákonný zástupce, který je povinen prokázat svoji totožnost.
 5. Vydavatel provádí vyplácení kreditu z elektronické peněženky na Pardubické kartě pouze v zákaznickém centru, ulice Pernerova č.p. 443 Pardubice, PSČ 530 02.

VIII. Záruky a reklamace PaK

 1. Vydavatel poskytuje, za předpokladu dodržování ustanovení těchto obchodních podmínek na funkčnost PaK záruku po dobu 24 měsíců ode dne převzetí PaK uživatelem.
 2. Záruka se nevztahuje na mechanické, tepelné, magnetické, popř. i jiné poškození PaK způsobené jejím nesprávným užíváním nebo vnějšími vlivy.
 3. Vydavatel je povinen v případě oprávněné reklamace funkčnosti karty vystavit uživateli k jeho žádosti bezplatně novou kartu, na niž se bude vztahovat nová dvouletá záruka na její funkčnost.
 4. Uživatel je oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas s transakcí provedenou prostřednictvím PaK u vydavatele, tedy reklamovat transakci v některém z distribučních míst vydavatele. Předloží přitom všechny dostupné doklady ke svému tvrzení. Současně s tím vyplní protokol o reklamaci, ke kterému přiloží kopie svých dokladů. Převzetí protokolu o reklamaci potvrdí zaměstnanec distribučního místa. Reklamaci je také možné podat prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách vydavatele: www.dpmp.cz.
 5. Uživatel je oprávněn reklamovat provedenou transakci nejpozději do 30 dnů od data provedení transakce.
 6. Vydavatel posoudí reklamovanou transakci nejpozději do 30 dnů od data reklamace a v případě, že bude reklamace uznána, nahradí vydavatel uživateli vzniklé škody.

IX. Ztráta, krádež nebo znehodnocení Pardubické karty

 1. V případě, že dojde ke ztrátě nebo krádeži PaK nebo hrozí z jakéhokoliv důvodu její zneužití, je uživatel povinen ve vlastním zájmu o tom neprodleně informovat vydavatele buď v některém z jeho distribučních míst, a to formou písemného oznámení v podobě žádosti o zablokování/reklamaci čipové Pardubické karty, nebo telefonicky se sdělením hesla, pakliže je tento způsob komunikace sjednán smlouvou.
 2. Písemné oznámení ztráty/krádeže musí obsahovat čitelný podpis uživatele, který odpovídá podpisu na žádosti o vystavení PaK.
 3. Nemůže-li hlášení podat uživatel osobně, může oznámení podat i jiná osoba (např. manžel, spolupracovník apod.). Vydavatel v tomto případě může požadovat po této osobě prokázání totožnosti a předložení plné moci.
 4. Vydavatel po ohlášení ztráty/krádeže nebo podezření ze zneužití karty učiní veškerá přiměřená opatření k zastavení dalšího užívání PaK, zejména provede blokaci PaK.
 5. Při oznámení ztráty nebo krádeže PaK je třeba sdělit údaje, podle kterých je možné danou kartu identifikovat (číslo karty nebo jméno uživatele, při telefonické komunikaci též heslo). Dále je třeba sdělit všechny okolnosti, které jsou uživateli karty (ve výjimečných případech jiné osobě) známy o ztrátě/krádeži nebo podezření ze zneužití karty.
 6. Uživatel nese odpovědnost za finanční ztrátu utrpěnou v důsledku ztráty/krádeže PaK až do uplynutí lhůty ode dne ohlášení dle čl. V odst. 2 těchto obchodních podmínek.
 7. Při jakémkoliv poškození či vadě PaK, jež způsobí, že karta ztratí svoji funkčnost (např. elektronická závada či mechanické poškození apod.) odevzdá Uživatel PaK poškozenou kartu na některém z distribučních míst vydavatele. Vydavatel následně provede znehodnocení PaK. 
 8. Pokud si uživatel požádá v souvislosti se ztrátou, krádeží nebo ztrátou funkčnosti o vystavení nové PaK, je vydavatel povinen převést veškeré zakoupené jízdenky a kredit v elektronické peněžence na novou PaK. Cestující je povinen v takovém případě uhradit manipulační poplatek za provedení převodu. Povinnost cestujícího uhradit cenu za vystavení nové PaK tím není dotčena. Pokud si cestující o novou Pardubickou kartu nepožádá, bude mu zůstatek kreditu elektronické peněženky vyplacen v penězích ve smyslu oddílu VII. těchto obchodních podmínek.

X. Zánik závazku ze smlouvy

 1. Smlouva o vystavení a užívání Pardubické karty se uzavírá na dobu určitou v délce 6 let ode dne převzetí PaK uživatelem. 
 2. Trvání závazku ze smlouvy může být prodlouženo, ale pouze za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami. 
 3. V případě hrubého porušování těchto obchodních podmínek ze strany uživatele, je vydavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Stejné právo má vydavatel i v případě porušování právních předpisů v souvislosti s užíváním PaK.

XI. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2018.

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com