Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky pro vystavování a užívání Pardubické karty

I. Úvodní ustanovení

Veškeré vztahy plynoucí z uzavřené smlouvy o vystavení a užívání Pardubické karty (dále též jen „smlouva“) se řídí právním řádem České republiky. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto „obchodní podmínky pro vystavování a užívání Pardubické karty“ (dále jen „obchodní podmínky“). Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi vydavatelemuživatelem Pardubické karty zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

II. Základní pojmy

 1. Pardubická karta (PaK)

Pardubická karta (dále též jen PaK) je obchodní označení pro nosič elektronických jízdenek, vystavovaný Dopravním podnikem města Pardubic a.s. Může být vystavena jako ve formě personalizované karty na jméno konkrétního uživatele nebo ve formě nepersonalizované karty, kterou může užít jako nosič elektronického jízdního dokladu každá oprávněná osoba. Tyto obchodní podmínky se vztahují na vystavování PaK ve formě personalizované karty. Personalizovaná PaK může být vystavena v podobě bezkontaktní čipové karty nebo v podobě profilu aplikace pro mobilní telefony Pardubická karta (dále jen virtuální karta nebo aplikace PaK).

 1. Smlouva

Smlouvou se v těchto obchodních podmínkách rozumí smlouva o vystavení a užívání Pardubické karty uzavíraná mezi vydavatelem a uživatelem PaK

 1. Vydavatel

Vydavatelem Pardubické karty je Dopravní podnik města Pardubic a.s. se sídlem Teplého 2141, Pardubice, IČO 63217066 (dále jen vydavatel). Vydavatel uživatelům vystavuje čipové karty nebo jim zřizuje uživatelský profil v aplikaci PaK pouze na základě uzavřené smlouvy.

 1. Uživatel

Uživatel Pardubické karty je v případě čipové karty osoba, na jejíž jméno je na základě uzavřené smlouvyvydavatelem karta vystavena. V případě aplikace PaK je uživatelem osoba, které byl v aplikaci zřízen uživatelský profil.  

 1. Distribuční místa

Distribuční místa provozuje vydavatel. Jsou to místa, kde si uživatel může podat žádost o vystavení PaK. Na těchto místech je uživateli zároveň Pardubická karta v podobě čipové karty i vydána. Distribuční místa rovněž mohou sloužit k zápisu elektronických dat do paměťových sektorů čipu karty pro jejich použití. Distribuční místa jsou dále místa, kde zákazníci žádají o zablokování karet a vyřizují reklamace. Zároveň se zde provádí i fyzická blokace karet, převody zůstatků z nefunkční na novou funkční kartu, nebo její vydání uživateli v případě její ztráty a nalezení.

 1. Obchodní místa

Obchodní místo na základě povření vydavatele zajišťuje prodej dlouhodobých časových jízdenek na PaK a provedení vkladu na účet PaK pro úhrady jednotlivého jízdného z elektronické peněženky.

 1. Pověřená škola

Pověřená škola na základě pověření vydavatele přebírá vyplněné žádosti podávané svými žáky a zajišťuje též distribuci PaK vystavených na základě žádostí převzatých od svých žáků.

 1. E-shop

E-shop je elektronický nástroj dopravce, který umožňuje elektronické podání žádosti o Pardubickou kartu ve formě čipové karty i virtuální karty, vystavování předplatních časových jízdenek a platbu jízdného na ně, jakož i platby na vklady do elektronické peněženky PaK v podobě čipové karty. Využívání funkcí e-shopu je možné pouze prostřednictvím zákaznického účtu. Při podávání žádosti v listinné podobě může žadatel zadat e-mailovou adresu, kterou chce v budoucnu využívat jako uživatelské jméno zákaznického účtu, k němuž má být vystavovaná PaK registrována nebo přiřazena.   

 1. Prodejní doklad

Prodejní doklad (dále jen doklad) je doklad, na kterém je uživatel informován o provedení úhrady s údaji spojenými podle právních předpisů, jakými kupříkladu jsou údaje o sazbě DPH a údaje pro EET, dále pak je prostřednictvím dokladu uživatel informován o stavu zálohy a zůstatku před a po provedení operace. Tento doklad současně slouží pro případ reklamace, a proto je třeba jej uschovat.

 1. Účet PaK

Pod pojmem “účet PaK” se rozumí evidence zůstatku kreditu v elektronické peněžence Pardubické karty vyjádřeného v ekvivalentu korun českých, vedená na základě centralizace dat o dobíjení a úhradě elektronického jednotlivého jízdného prostřednictvím PaK.

 1. Blokace

Blokace představuje zamezení používání Pardubické karty ve všech odbavovacích zařízeních ve vozidlech a v e-shopu. Blokace PaK je trvalá, a proto není odvolatelná.

III.Podmínky vystavování Pardubické karty

 1. Uživatel může užívat vždy pouze jeden nosič jízdného v podobě Pardubické karty vázaný na osobu, tedy jednu personalizovanou čipovou kartu, nebo aktivovanou aplikaci Pardubická karta. Vystavením nové čipové personalizované karty bude uživateli zablokována dříve vystavená personalizovaná čipová karta nebo aktivní profil aplikace PaK, aktivací profilu aplikace PaK bude uživateli zablokována dříve užívaná personalizovaná čipová karta.
 2. Vydavatel vydává personalizovanou PaK pouze na základě smlouvy mezi vydavatelem a žadatelem. Uzavření smlouvy se děje podáním žádosti o vystavení Pardubické karty (dále jen „žádost“) ze strany cestujícího, jakožto návrhu smlouvy, a akceptací žádosti vydavatelem. Žádost může být podána v písemné listinné podobě prostřednictvím stanoveného formuláře (listinná žádost) nebo vyplněním elektronického formuláře prostřednictvím e-shopu (elektronická žádost). Akceptace žádosti se děje v případě listinné žádosti po ověření osobních údajů žadatele potvrzením převzetí vyplněné žádosti vydavatelem, v případě elektronické žádosti pak přijetím elektronického formuláře prostřednictvím e-shopu. Pardubická karta v podobě virtuální karty může být vystavena pouze na základě elektronické žádosti.
 3. Žadatel je povinen vyplnit pravdivě všechny údaje požadované formulářem žádosti v závislosti na rozsahu služeb, které žadatel chce využívat. V případě změny těchto údajů po dobu trvání závazku je žadatel povinen tuto změnu bezodkladně oznámit vydavateli.
 4. Vydavatel je oprávněn ověřit identifikační údaje žadatele. Ověření provádí pověřený zaměstnanec vydavatele za osobní přítomnosti žadatele na distribučním místě z průkazu totožnosti, v případě žadatelů mladších 15 let pak též z jiného úředního dokladu, z něhož lze ověřit identifikační údaje žadatele (např. rodného listu). V případě listinné žádosti se ověření identifikačních údajů provádí při podávání žádosti. Bez ověření identifikačních údajů vydavatel PaK nevystaví. V případě elektronické žádosti, bude PaK vystavena i bez ověření identifikačních údajů žadatele. Ověření identifikačních údajů může být v takovém případě provedeno dodatečně. Bez ověření identifikačních údajů žadatele nemůže být PaK vystavená na základě elektronické žádosti využívána jako nosič zlevněných jízdenek.
 5. V případě žadatelů mladších 15 let jedná jménem žadatele při podání žádosti jejich zákonný zástupce, který je povinen prokázat svoji totožnost.
 6. Žadatel je povinen k žádosti přiložit věrohodnou průkazovou fotografickou podobiznu. V případě písemné žádosti musí mít fotografie rozměr 3,5x4,5 cm, tato fotografie bude žadateli vrácena při vydání PaK a v případě, že o to cestující požádá, bude uchována v elektronické podobě po dobu 36 měsíců za účelem vystavení nové PaK pro případ ztráty vystavené PaK.
 7. Žadatel je povinen při podání žádosti zahrnující vystavení personalizované čipové karty určit, zda si Pardubickou kartu převezme na distribučním místě, nebo zda žádá o zaslání karty poštou. V distribučním místě žadatel přebírá kartu osobně, prostřednictvím svého zákonného zástupce nebo svého zmocněnce. Při požadavku na zaslání karty poštou bude karta zaslána obyčejnou poštovní zásilkou na poštovní adresu sdělenou žadatelem. Žadatel je povinen zajistit převzetí karty na jím určené poštovní adrese. Při převzetí čipové karty je žadatel povinen zkontrolovat správnost údajů na kartě vytištěných.
 8. V případě Pardubické karty vydané na základě žádosti podané na pověřené škole si Pardubickou kartu žadatel přebírá přímo na pověřené škole, nedohodnou-li se žadatel, vydavatel a pověřená škola v konkrétním případě jinak.
 9. Pokud si žadatel kartu nevyzvedne do 1 roku po podání žádosti, závazek založený smlouvou zaniká a vyhotovená karta bude zlikvidována.
 10. Vystavená PaK v podobě čipové karty má platnost pět let a nelze ji prodloužit. Uživatel může po doložení aktuální podobizny požádat o vystavení nové čipové karty.
 11. Platnost PaK v podobě profilu aplikace PaK není časové omezena. Je však podmíněna pravidelnou aktualizací podobizny uživatele v uživatelském profilu aplikace nejméně jednou za pět let. Uplynutím pěti let od poslední aktualizace podobizny se znemožní vystavení nových předplatných časových jízdenek v aplikaci PaKaž do nahrání aktuální podobizny.
 12. Cenová ujednání smlouvy se řídí sazebníkem poplatků, který je součástí „tarifu MHD v Pardubicích“, platným v době nabytí účinnosti smlouvy. Předmětem cenového ujednání jsou jednotlivé položky uvedené v sazebníku poplatků.
 13. Cena hrazená žadatelem je splatná při podání žádosti, nebo při realizaci poskytovaných služeb, které jsou předmětem smlouvy.

IV. Podmínky používání Pardubické karty v podobě čipové karty

 1. Uživatel je povinen používat Pardubickou kartu v souladu s těmito obchodními podmínkami. Uživatel je povinen bránit zneužití PaK a její ztrátě.
 2. Uživatel při každé operaci související s odbavením ve vozidle MHD prostřednictvím Pardubické karty přikládá Pardubickou kartu ke čtecí zóně odbavovacího zařízení na komunikační vzdálenost maximálně do 5 cm. Pro zajištění správné a funkční komunikace mezi PaK a čtecím zařízením odbavovacího zařízení je uživatel po přiložení karty povinen vyčkat na potvrzení provedené a ukončené transakce zvukovým a vizuálním signálem nebo vytištěním prodejního dokladu. O každé provedené transakci je uživatel Pardubické karty informován na prodejním dokladu, pokud je tištěn, nebo na displeji zařízení, mimo to je oprávněn informovat se o nich u vydavatele. Doklad o provedených transakcích může uživatel získat bezprostředně po jejich provedení pomoci tlačítka „tisk“ na odbavovacím zařízení u předních dveří vozidla, nebo souhrnně za požadované období na základě písemné žádosti podané v distribučních místech.
 3. Při úhradě jednotlivého elektronického jízdného je uživatel povinen ujistit se o akceptaci PaK odbavovacím zařízením, a to vizuální kontrolou zakoupeného jízdného na obrazovce odbavovacího zařízení nebo zkontrolováním poslední transakce PaK v daném vozidle. Kontrola poslední transakce v daném vozidle je uživateli umožněna prostřednictvím volby „Info“ na odbavovacích zařízeních ve vozidlech MHD.
 4. Zakoupené elektronické jízdné adekvátně snižuje zůstatek elektronické hotovosti uložené v paměti PaK.
 5. Maximální limit výše kreditu v elektronické peněžence Pardubické karty činí 3 500 Kč.
 6. Kredit do elektronické peněženky PaK vkládá pouze vydavatel, a to prostřednictvím distribučních míst, obchodních míst a e-shopu. Na PaK je proveden vklad kreditu odpovídajícího výši peněžních prostředků přijatých vydavatelem od uživatele v hotovosti nebo bezhotovostně bankovním převodem. O provedení vkladu kreditu na PaK je vydán uživateli doklad s vyznačenými údaji o původním zůstatku kreditu v elektronické peněžence PaK, výši samotného vkladu a hodnotě nového zůstatku kreditu elektronické peněženky PaK.
 7. Předplatní jízdenky vystavuje k PaK pouze vydavatel, a to prostřednictvím distribučních míst, obchodních míst a e-shopu.
 8. Vydavatel je oprávněn funkčnost PaK kontrolovat při každé transakci prováděné v distribučním místě. Ztráta funkčnosti PaK, nevztahuje-li se na ni záruka na funkčnost PaK, je důvodem k zániku závazku ze smlouvy pro nemožnost plnění bez dalšího. Na základě zániku závazku je vydavatel oprávněn kartu zablokovat, a to způsobem, který zohledňuje plnění práv uživatele v rámci ochrany osobních údajů.
 9. Vydavatel nezkoumá oprávněnost operací provedených uživatelem. Vydavatel si však vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nebo zrušit právo k dispozici s PaK a kartu zablokovat.
 10. Seznam distribučních a obchodních míst je uveden v příloze č. 1 těchto obchodních podmínek.
 11. Karta nesmí být dlouhodobě vystavena vlivům extrémních teplot (pod -10 °C a nad 40 °C), působení střídavého elektrického nebo magnetického pole a statického elektrického nebo magnetického pole mimo běžný rozsah. Karta nesmí být rovněž jakýmkoliv způsobem ohýbána, lámána, rozměrově upravována či jinak povrchově a mechanicky poškozována. Za platnou kartu používanou v odbavovacím systému je považována nepoškozená karta a to bez jakýchkoliv neautorizovaných zásahů do její funkčnosti. Je doporučeno nosit kartu ve vhodném pouzdře. Použití karty je možné i bez jejího vyjmutí z pouzdra.

V. Podmínky používání Pardubické karty v podobě virtuální karty

 1. Pro používání PaK v podobě virtuální karty, tedy aplikace Pardubická karta, je cestující povinen nainstalovat si na svém mobilní telefonu příslušnou aplikaci ve verzi dle operačního systému telefonu.
 2. Aplikace PaK je možné využívat pouze jako nosič předplatních časových jízdenek. Na PaK v této podobě nelze aktivovat elektronickou peněženku.
 3. Vystavování předplatních časových jízdenek k Pardubické kartě v podobě virtuální karty je možné pouze prostřednictvím e-shopu.
 4. Cestující musí po dobu přepravy zajistit funkčnost mobilního telefonu, na němž je aplikace PaK nainstalována a při kontrole jízdních dokladů mobilní telefon se spuštěnou aplikací předložit pověřené osobě.

VI. Zpětné vyplacení kreditu elektronické peněženky v penězích

 1. Vydavatel je povinen kdykoliv po dobu trvání závazku ze smlouvy, jakož i v souvislosti se zánikem závazku z této smlouvy v důsledku blokace karty, vyplatit uživateli k jeho žádosti kredit elektronické peněženky v nominální hodnotě v penězích. V případě karty, jež byla v souladu s těmito obchodními podmínkami zablokována, je možné provést převod nebo vyplacení kreditu nejpozději do jednoho roku od blokace. Kredit nepřevedený nebo nevyplacený do zániku závazku se smlouvy nebo do uplynutí doby jednoho roku od blokace karty propadá ve prospěch vydavatele.
 2. Minimální hodnota pro vyplacení kreditu není vydavatelem
 3. Vyplacení kreditu z elektronické peněženky se provádí dle volby uživatele buď v hotovosti, nebo převodem na účet PaK uživatele.
 4. Uživatel je při vyplácení kreditu povinen prokázat svoji totožnost. V případě uživatele mladšího 15 let jedná při vyplácení kreditu jménem uživatele jeho zákonný zástupce, který je povinen prokázat svoji totožnost.
 5. Vydavatel provádí vyplácení kreditu z elektronické peněženky na Pardubické kartě pouze v zákaznickém centru, ulice Pernerova č.p. 443 Pardubice, PSČ 530 02.

VII. Záruky a reklamace PaK

 1. Vydavatel poskytuje, za předpokladu dodržování ustanovení těchto obchodních podmínek na funkčnost PaK záruku po dobu 24 měsíců ode dne převzetí PaK uživatelem.
 2. Záruka se nevztahuje na mechanické, tepelné, magnetické, popř. i jiné poškození PaK způsobené jejím nesprávným užíváním nebo vnějšími vlivy.
 3. Vydavatel je povinen v případě oprávněné reklamace funkčnosti karty vystavit uživateli k jeho žádosti bezplatně novou kartu, na niž se bude vztahovat nová dvouletá záruka na její funkčnost.
 4. Vydavatel nese odpovědnost za ztracenou část peněžní hodnoty uloženou v paměti PaK a za chybné provedení transakcí uživatele PaK, pokud byly ztráta nebo chybně provedené transakce způsobeny technickým a funkčním selháním odbavovacího zařízení, e-shopu či revizorské čtečky a toto selhání nebylo zaviněno uživatelem.
 5. Uživatel je oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas s transakcí provedenou prostřednictvím PaKvydavatele, tedy reklamovat transakci v některém z distribučních míst vydavatele. Předloží přitom všechny dostupné doklady ke svému tvrzení. Současně s tím vyplní protokol o reklamaci, ke kterému přiloží kopie svých dokladů. Převzetí protokolu o reklamaci potvrdí zaměstnanec distribučního místa. Reklamaci je také možné podat prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách vydavatele: www.dpmp.cz.
 6. Uživatel je oprávněn reklamovat provedenou transakci nejpozději do 30 dnů od data provedení transakce.
 7. Vydavatel posoudí reklamovanou transakci nejpozději do 30 dnů od data reklamace a v případě, že bude reklamace uznána, nahradí vydavatel uživateli vzniklé škody.

VIII. Ztráta, krádež nebo znehodnocení Pardubické karty

 1. Při oznámení ztráty nebo krádeže PaK je třeba sdělit údaje, podle kterých je možné danou kartu identifikovat (číslo karty nebo jméno uživatele, při telefonické komunikaci též heslo). Dále je třeba sdělit všechny okolnosti, které jsou uživateli karty (ve výjimečných případech jiné osobě) známy o ztrátě/krádeži nebo podezření ze zneužití karty.
 2. Vydavatel po ohlášení ztráty/krádeže nebo podezření ze zneužití karty učiní veškerá přiměřená opatření k zastavení dalšího užívání PaK, zejména provede blokaci PaK, a to nejpozději do následujícího pracovního dne po obdržení žádosti o provedení zablokování PaK.
 3. Uživatel nese odpovědnost za finanční ztrátu utrpěnou v důsledku ztráty/krádeže PaK až do uplynutí lhůty ode dne ohlášení dle odst. 2.
 4. Při jakémkoliv poškození či vadě PaK, jež způsobí, že karta ztratí svoji funkčnost (např. elektronická závada či mechanické poškození apod.) odevzdá uživatel PaK poškozenou kartu na některém z distribučních míst v Vydavatel následně provede znehodnocení PaK.
 5. Pokud si uživatel požádá v souvislosti se ztrátou, krádeží nebo ztrátou funkčnosti o vystavení nové PaK, je vydavatel povinen převést veškeré zakoupené jízdenky a kredit v elektronické peněžence na novou PaK. Povinnost cestujícího uhradit cenu za vystavení nové PaK tím není dotčena.
 6. Pokud uživatel při podávání žádosti požádal o uchování své podobizny v elektronické podobě a o vystavení nové PaK v souvislosti se ztrátou, krádeží nebo ztrátou funkčnosti PaK požádá nejpozději do 36 měsíců od předložení své podobizny, nemusí pro vystavení nové PaK dokládat podobiznu novou.   
 7. Vydavatel je povinen, dle rozsahu sjednané smlouvy, při nálezu ztracené PaK informovat uživatele do 5 pracovních dnů.

IX. Zánik závazku ze smlouvy

 1. Smlouva o vystavení a užívání Pardubické karty se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Závazek z této smlouvy však zaniká, pokud od okamžiku, kdy měl uživatel naposledy platnou Pardubickou kartu ve kterékoliv podobě, uplynula doba jednoho roku.
 3. Vydavatel může odstoupit od této smlouvy v případě hrubého porušování těchto obchodních podmínek ze strany uživatele, v případě porušování právních předpisů nebo smluvních přepravních podmínek vydavatele jako dopravce v souvislosti s užíváním PaK nebo v případě uvedení nepravdivých údajů (včetně podobizny neodpovídající skutečnosti) při podávání žádosti. Pardubická karta v kterékoliv podobě bude v případě odstoupení od smlouvy trvale zablokovaná.

X. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. února 2021. Vydavatel je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. O provedených změnách informuje vydavatel uživatele zveřejněním na svých webových stránkách a na distribučních místech vždy nejpozději jeden měsíc před účinností změny obchodních podmínek. Uživatel je oprávněn v době od oznámení změny podmínek do data účinnosti jejich změny písemně vypovědět závazek, a to s účinností od doručení písemné výpovědi na adresu vydavatele. V ostatních případech se má za to, že uživatel se změnou obchodních podmínek souhlasí a je touto změnou okamžikem nabytí její účinnosti vázán.

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com