Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Dopravní podnik města Pardubic a.s., se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220, IČ 63217066 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Dopravní podnik města Pardubic, a.s. (dále jen „DPMP“) vědom si svých povinností a závazků vůči svým zaměstnancům, smluvním partnerům, cestujícím a dalším subjektům, s nimiž spolupracuje, věnuje dlouhodobě pozornost zpracování osobních údajů a přijímá technická a organizační opatření, která zajišťují vysokou míru jejich ochrany. 

Kdo je subjekt údajů?

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (např. cestující, zaměstnanci obchodních partnerů, naši zaměstnanci).

Na koho se můžete obrátit?

V případě potřeby se ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

doručovací adresa: Teplého 2141, 532 20   Pardubice - Zelené Předměstí
e-mailová adresa: martins@dpmp.cz
telefon: 466 899 211 (ústředna), 466 899 292 (přímá linka na odpovědného zaměstnance)

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

titul, jméno, příjmení: Mgr. Vladimír Nesvadba
e-mailová adresa: dppardubice@viavis.cz

Jaké osobní údaje, pro jaký účel a na základě jakého oprávnění jsou zpracovávány?

Zpracování osobních údajů provádíme za účelem vystavování pardubické karty pro cestování dopravními prostředky DPMP v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů držitele pardubické karty, příp. jeho zákonného zástupce pro uzavření smlouvy o vystavení a užívání pardubické karty a plnění smluvních povinností z tohoto vztahu vyplývajících a údaje o pardubické kartě.

Zpracováváme dále e-mailové adresy zákazníků, kteří si zřídí zákaznický účet na e-shopu DPMP, a to jako údaj, který slouží spolu s dalšími údaji držitelů pardubické karty k identifikaci smluvní strany při nákupech v e-shopu.

Pro uchazeče o řidičské oprávnění zajišťujeme služby autoškoly a pro řidiče školení řidičů referentů. V rámci těchto služeb zpracováváme osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění právních povinností, které stanoví podmínky pro absolvování výcviku uchazečů o řidičské oprávnění a řidičů, zejména identifikační a kontaktní údaje, platební údaje.  

DPMP zajišťuje i další služby (např. zájezdová doprava) kde zpracováváme osobní údaje (zejména identifikační a kontaktní) nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností a z důvodů oprávněných zájmů správce pro obhajobu právních nároků vyplývajících z uzavřených smluv. 

V agendě ztrát a nálezů zpracováváme identifikační a kontaktní údaje nálezců, vlastníků nebo osob, které věc ztratily, příp. další osobní údaje nezbytné pro ztotožnění vlastníka věci. Naplňujeme tím právní povinnost vyplývající z občanského zákoníku a sledujeme současně oprávněné zájmy správce, abychom mohli v budoucnu obhájit správnost postupu při nakládání s nalezenými věcmi. 

V rámci propagace DPMP zpracováváme identifikační a kontaktní údaje obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob, podílejících se na propagaci DPMP. Právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy správce v oblasti marketingu.

Za účelem ochrany života a zdraví osob, ochrany majetku a informací provozujeme v sídle správce kamerový systém se záznamem, jímž získáváme popisné údaje o osobách vstupujících do prostorů monitorovaných kamerovým systémem. Dále evidujeme veškeré návštěvy vstupující do objektů DPMP v rozsahu identifikačních údajů. Právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy správce.

 

Kamerový systém se záznamem provozujeme rovněž v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy.

Podrobnosti o jeho provozu naleznete v souboru pdf ke stažení na konci této stránky.

 

Osobní údaje zpracováváme rovněž v rámci agend, jejichž vedení vyplývá z příslušných právních předpisů, zejména na úseku daní a účetnictví, personalistiky a mezd. 

V neposlední řadě zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v rámci vlastních podání, podnětů, stížností či dotazů, aniž bychom je vyžadovali. 

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, jste povinni osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě Vašeho odmítnutí poskytnout osobní údaje k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena. Správce však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné.

Nezpracováváme osobní údaje Vámi přímo sdělené pro jiné účely, než pro ty, které Vámi sděleny v okamžiku jejich předání. Pokud bychom hodlali zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování Vám poskytneme informace o tomto jiném účelu, jakož i další informace nezbytné k uplatnění Vašich práv.

Jakým způsobem osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme od subjektu údajů, z veřejných zdrojů (např. obchodní rejstřík, ARES - zejména pro ověření správnosti již zpracovávaných osobních údajů) a z jiných zdrojů (zejména od smluvních partnerů, příp. orgánů veřejné moci).

Komu osobní údaje poskytujeme?

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž jsme povinni poskytovat osobní údaje na základě příslušných obecně závazných právních předpisů, smluvní partneři, příp. další oprávněné subjekty s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s našimi činnostmi a poskytovanými službami, ledaže by s tím subjekt údajů vyslovil souhlas.

Osobní údaje nemáme v úmyslu předávat do třetích země nebo mezinárodní organizaci. 

Po jakou dobu jsou osobní údaje ukládány?

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba potřebná k uplatnění práv nebo oprávněných zájmů správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků správce, příp. třetích osob. Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví příslušné požadavky předpisů Evropské unie, zejména v oblasti poskytování dotací. Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektu údajů. Skartační lhůty jsou stanoveny skartačním řádem DPMP. 

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Profilování nevyužíváme.

Jaká máte jako subjekt údajů práva?

 • V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, tedy zpracování osobních údajů je prováděno s Vaším souhlasem, máte právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu. Tím je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Podle čl. 15 Nařízení právo na přístup k osobním údajům a právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.
 • Podle čl. 16 Nařízení právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají nebo doplnil neúplné osobní údaje.
 • Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (tzv. „právo být zapomenut“).
 • Právo na to, aby správce omezil za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Pokud to požadujete, je správce podle čl. 19 Nařízení povinen informovat Vás o příjemcích osobních údajů.
 • Za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl(-a) správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 • Za podmínek uvedených v čl. 21 Nařízení kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
 • Za podmínek uvedených v čl. 22 Nařízení nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
 • Správce Vám musí podle čl. 34 odst. 1 Nařízení oznámit případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Nařízení. 

 

Plné znění článků 15 až 22 a čl. 34 Nařízení 117.97 KB
Informace o zpracování osobních údajů v kamerovém systému MHD 119.87 KB
Icons made by Freepik from www.flaticon.com