Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích

 logo-irop-680

Na projekt „Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích“ je poskytována podpora z Evropské unie.

Předmětem projektu je pořízení čtyř tzv. parciálních trolejbusů, tedy bezemisních vozidel s elektrickým pohonem, která mohou být napájena jak přímo z trakčního trolejového vedení, tak z akumulátoru trakční energie. Tyto trolejbusy tak mohou zajistit dopravní obslužnost v elektrické trakci jak v trasách vybavených trakčním trolejovým vedením, tak v úsecích bez trakčního trolejového vedení s tím, že akumulátor trakční energie se dobíjí při jízdě s napájením z trakčního trolejového vedení. Pořízená vozidla budou dle předpokladů nasazena na linkách č. 2, 12 a 27.

Hlavními cíli projektu je zvýšení podílu bezemisní elektrické trakce v MHD Pardubice, zvýšení operativnosti trolejbusové dopravy v Pardubicích a zvýšení podílu moderních vozidel MHD.

Dílčími cíli, které budou naplněny prostřednictvím naplňování hlavních cílů, jsou:

Projekt bude mít kladný vliv na životní prostředí. Čtyři parciální trolejbusy pořízené v rámci projektu budou bezemisní s rekuperací elektrické energie pro dobíjení baterií a zpět do trakční sítě při brzdění trolejbusu. Trolejbusy budou použity jako náhrada dvou vyřazených autobusů poháněných spalovacím motorem a dvou starších trolejbusů. Celkem ročně na dopravních výkonech vyhrazených pro parciální trolejbusy ujedou dle předpokladů 216 002 km, z toho 70 916 km nahradí stávající výkony autobusové dopravy. Tím dojde ke snížení celkových ročních emisí suspendovaných částic PM10, emisí oxidu dusíku a oxidu siřičitého.

Pořízením čtyř parciálních trolejbusů dojde také ke snížení hlukové zátěže. Moderní trolejbusy jsou výrazně tišší než autobusy se spalovacím motorem a starší trolejbusy. Žadatel přitom předpokládá využívání pořízených vozidel zejména v zastavěné části města, a to i ve zklidněných rezidenčních oblastech (např. Černá za Bory, Mnětice), což zvyšuje význam tohoto pozitivního vlivu na životní prostředí.

Předpokladem je též navýšení počtu cestujících v důsledku nabídky přepravy kvalitními moderními vozidly.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com